ÈÅÔÉÊÁ ÊÁÔÁ GRAM ÂÁÊÔÇÑÉÁ

E. fischelsoni

Mycoplasma

Staphylococcus aureus

Mycoplasma pneumoniae

Myobacterium tuberculosis

Enterococcus faecalis

 

Áëõóßäåò Streptococcus

 

 

 

Ãéá ðåñéóóüôåñåò öùôïãñáößåò / video ìðïñåßôáé íá äåßôå ôéò ðéï êÜôù äéåõèýíóåéò:

  1. Óôñåðôüêïêïé (Öùôïãñáößåò ÇÌ)


Credits: http://www.pfizer.com/rd/microbes/meet.html